BEZPEČNOSTNÍ TABULKY CZ
  Uživatel - Bezpečnostní tabulky CZ Uživatel: [přihlásit]
  Nákupní košík - Bezpečnostní tabulky CZ Pokladna: 0,00 Kč
 

 

Bezpečnostní tabulky a
fotoluminiscenční značky …

… Váš spolehlivý průvodce.

bezpečnostní tabulky klientcentrum-nápověda

Klientské centrum

 
 

Registrace nového uživatele → Zapomenuté heslo →


 

Značení GHS / CLP - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií

Evropský parlament a Rada (ES) přijaly dne 16. prosince 2008 Nařízení č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Nařízení má za cíl zajistit volný pohyb chemických látek a směsí při zachování vysoké úrovně ochrany lidského zdraví a životního prostředí. Přijetím nařízení CLP tak dochází ke sladění stávající legislativy Evropské unie se systémem Organizace spojených národů pro identifikaci nebezpečných chemikálií a informování uživatelů o těchto nebezpečích (tzv. Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií - zkráceně GHS).

Přechod k novému systému GHS

Po dobu přechodného období zabezpečuje předpis existenci starého i nového systému.

Značení látek: od 1. prosince 2010 se látky označují podle nového systému klasifikace a značení, přičemž v bezpečnostních listech budou uváděny údaje současně dle starého i nového systému.

Značení směsí: do 1. června 2015 mají firmy a organizace zodpovědné za značení chemikálií možnost vybrat si jeden ze dvou systémů pro značení směsí. Vyberou-li si nový systém (GHS), označení musí být vypracováno v souladu s tímto systémem, přičemž v bezpečnostních listech budou uvedeny údaje dle obou klasifikací.

 

!! Od 1. června 2015 staré směrnice přestávají platit a jsou nahrazeny systémem GHS !!

Dráždivé látky - GHS

 

>>   KOUPIT značení GHS / CLP

 

 

Značení dle GHS

Nařízení CLP / GHS o značení látek prostřednictvím symbolů a vět na štítcích obalů a prostřednictvím bezpečnostních listů přináší oproti minulému systému klasifikace některé změny a další rozšíření:

 

Výbušné látky - GHS
GHS 01
Výbušné látky
Hořlavé látky - GHS
GHS 02
Hořlavé látky
Oxidující látky - GHS
GHS 03
Oxidující látky
Plyny pod tlakem - GHS
GHS 04
Plyny pod tlakem
Korozivní a žíravé látky - GHS
GHS 05
Korozivní a žíravé látky
Toxické látky - GHS
GHS 06
Toxické látky
Dráždivé látky - GHS
GHS 07
Dráždivé látky
Látky nebezpečné pro zdraví - GHS
GHS 08
Látky nebezpečné pro zdraví
Látky nebezpečné pro životní prostředí - GHS
GHS 09
Látky nebezpečné pro životní prostředí

 

>>   KOUPIT značení GHS / CLP

 

 

Nařízení CLP vyžaduje, aby společnosti řádně klasifikovaly, označovaly a balily své nebezpečné chemické látky ještě před jejich uvedením na trh. Povinnosti vyplývající z nařízení CLP jsou podobné povinnostem vyplývajícím z předchozích právních předpisů EU, ale nalezneme zde i určité podstatné rozdíly. Pro splnění požadavků nařízení CLP musí být znovu označeno množství průmyslových směsí, výrobků a spotřebního zboží, jako jsou například nátěrové hmoty či detergenty (čistidla).

Dovozci nebo výrobci chemických směsí v zemích EU jsou odpovědni za klasifikaci, označování a balení směsí, které uvádějí na trh (tzn. směsí, které do zemí EU dováží nebo vytváří pro další dodávání). Musí se obeznámit s nebezpečností této dovážené nebo vytvářené směsi a mají povinnost o ní informovat v dodavatelském řetězci, tedy vytvořit nebo revidovat bezpečnostní list těchto směsí, a to podle nařízení Komise (EU) č. 453/2010, kterým se změnila příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) - Požadavky na sestavení bezpečnostních listů.

Z nařízení CLP vyplývají povinnosti také pro distributory směsí, např. zajistit, aby štítek a balení byly v souladu s nařízením CLP.

 

Podporu při klasifikaci chemických směsí v souladu s nařízením CLP (GHS) lze nalézt například na webových stránkách Evropské chemické agentury (ECHA).

 

Další informace:

WIKIPEDIA - Globálně harmonizovaný systém klasifikace a označování chemikálií __»

ECHA - Výstražné symboly CLP / GHS __»

ECHA - Klasifikace __»

ECHA - Seznam klasifikací a označení __»

 


 

Zboží bylo přidáno do košíku